iOS可变数组的所有操作

释放双眼,带上耳机,听听看~!
#pragma mark 创建数组c

NSMutableArray * array =[[NSMutableArray alloc] initWithObjects:@"a",@"b",@"c" ,nil];

    

NSMutableArray * array1 =[NSMutableArray arrayWithObjects:@"a",@"b",@"c" , nil];

NSArray * array2 = @[@"1",@"2",@"3"];

 

NSMutableArray * array3 = [[NSMutableArray alloc]initWithArray:array2];

    NSLog(@"%@",array3);

 

#pragma mark 可变数组增加元素

    [array addObject:@"d"];

    [array addObject:@"e"];

    NSLog(@"%@",array);

#pragma mark 可变数组在指定范围内增加

    //数组当前范围

  [array insertObject:@"f" atIndex:0];

    NSLog(@"%@",array);

#pragma mark 在数组中追加数组

  NSArray * array4 = @[@"g",@"h",@"i"];

  [array addObjectsFromArray:array4];

    NSLog(@"%@",array);

#pragma mark 替换数组中的元素

  [array1 replaceObjectAtIndex:2 withObject:@"hhh"];

    NSLog(@"%@",array1);

#pragma mark 交换数组中元素的位置

[array exchangeObjectAtIndex:0 withObjectAtIndex:5];

    NSLog(@"%@",array);

    

#pragma mark 在数组中删除

   //1.删除最后一个元素

    [array removeLastObject];

    NSLog(@"%@",array);

   //2.删除指定下标的元素

    [array removeObjectAtIndex:5];

    NSLog(@"%@",array);

   //3.直接删除元素

    [array removeObject:@"e"];

    NSLog(@"%@",array);

   //4.在指定范围内去删除元素

   //在此范围内,如果存在这个元素,则删除

   //如果不存在,不做处理

    //0 位置

    //5 长度

    NSRange range = {0,5};

  [array removeObject:@"g" inRange:range];

    NSLog(@"%@",array);

   //从一个数组删除

  NSArray * arr =@[@"a",@"b",@"c",@"d"];

  [array removeObjectsInArray:arr];

    NSLog(@"%@",array);

  //6 删除数组中所有元素,但是数组仍存在,但是没有元素.

    [array removeAllObjects];

    NSLog(@"array = %@",array);

#pragma mark 修改数组

    [array setArray:arr];

    NSLog(@"%@",array);

人已赞赏
iOS文章

iOS 只显示图片中间部分

2019-9-19 14:18:08

iOS文章

iOS 私有Api检测 - (很实用)

2019-9-19 14:55:44

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
有新消息 消息中心
搜索