iOS NSString与int与Float互转

NSString转int或float
NSString *userid = @"1234";
NSString *username = @"5678.0";
int iduser = [userid intValue];
float name = [username floatValue];
//切记不能使用强转
int iduser = (int)userid;
foalt name = (float)username;
//这样转换的结果是错误的,有可能是内存地址。

int或float转NSString
NSString *user_id = [NSString stringWithFormat:@"%d", userid];
NSString *user_name = [NSString stringWithFormat:@"%f",username];

 

特别声明:文章多为网络转载,资源使用一般不提供任何帮助,特殊资源除外,如有侵权请联系!
技术狗 » iOS NSString与int与Float互转