iOS-NSString汉子转拼音

//
// ViewController.m
// QQQQQ
//
// Created by ZFJ_APPLE on 16/1/8.
// Copyright © 2016年岁月轻狂. All rights reserved.
//
 
#import "ViewController.h"
 
@interface ViewController ()
 
@end
 
@implementation ViewController
 
- (void)viewDidLoad {
  [superviewDidLoad];
  // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  [self uiConfig];
}
 
- (void)uiConfig
{
  NSString *str = @"岁月轻狂_杰";
  NSMutableString *mutableStr = [str mutableCopy];
  //CFRange range = CFRangeMake(0, str.length);
  //NULL 默认全部转换
  //汉子转拼音有音标
  BOOL ret =CFStringTransform((__bridgeCFMutableStringRef)mutableStr, NULL,kCFStringTransformMandarinLatin, NO);
  if(ret)
  {
    NSLog(@"%@",mutableStr);
  }
  //汉子转拼音无音标
  BOOL ret1 =CFStringTransform((__bridgeCFMutableStringRef)mutableStr, NULL,kCFStringTransformStripDiacritics, NO);
  if(ret1)
  {
    NSLog(@"%@",mutableStr);
  }
 
}
 
- (void)didReceiveMemoryWarning {
  [superdidReceiveMemoryWarning];
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}
 
@end
2016-01-08 14:21:21.837 QQQQQ[4357:211360] suì yuè qīng kuáng_jié

2016-01-08 14:21:21.847 QQQQQ[4357:211360] sui yue qing kuang_jie

 

特别声明:文章多为网络转载,资源使用一般不提供任何帮助,特殊资源除外,如有侵权请联系!
技术狗 » iOS-NSString汉子转拼音