iOS-NSString汉子转拼音

热门标签

,

特别声明:文章多为网络转载,资源使用一般不提供任何帮助,特殊资源除外,如有侵权请联系!

//
// ViewController.m
// QQQQQ
//
// Created by ZFJ_APPLE on 16/1/8.
// Copyright © 2016年岁月轻狂. All rights reserved.
//
 
#import "ViewController.h"
 
@interface ViewController ()
 
@end
 
@implementation ViewController
 
- (void)viewDidLoad {
  [superviewDidLoad];
  // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
  [self uiConfig];
}
 
- (void)uiConfig
{
  NSString *str = @"岁月轻狂_杰";
  NSMutableString *mutableStr = [str mutableCopy];
  //CFRange range = CFRangeMake(0, str.length);
  //NULL 默认全部转换
  //汉子转拼音有音标
  BOOL ret =CFStringTransform((__bridgeCFMutableStringRef)mutableStr, NULL,kCFStringTransformMandarinLatin, NO);
  if(ret)
  {
    NSLog(@"%@",mutableStr);
  }
  //汉子转拼音无音标
  BOOL ret1 =CFStringTransform((__bridgeCFMutableStringRef)mutableStr, NULL,kCFStringTransformStripDiacritics, NO);
  if(ret1)
  {
    NSLog(@"%@",mutableStr);
  }
 
}
 
- (void)didReceiveMemoryWarning {
  [superdidReceiveMemoryWarning];
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}
 
@end
2016-01-08 14:21:21.837 QQQQQ[4357:211360] suì yuè qīng kuáng_jié

2016-01-08 14:21:21.847 QQQQQ[4357:211360] sui yue qing kuang_jie

 

未经允许不得转载:作者:SheaYang, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 技术Dog|博客
原文地址:《iOS-NSString汉子转拼音》 发布于2019-11-01

分享到:
赞(0) 打赏

评论 抢沙发

6 + 3 =


iOS-NSString汉子转拼音

长按图片转发给朋友

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

Vieu4.0主题
专业打造轻量级个人企业风格博客主题!专注于前端开发,全站响应式布局自适应模板。

登录

忘记密码 ?